Φοροτεχνικές

 • Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και έλεγχος της εναρμόνισής τους με τη φορολογική νομοθεσία.
 • Παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα με τον τομέα και το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση.
 • Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων.
 • Παροχή Εξειδικευμένων Συμβουλών σε φορολογικά ζητήματα νομικών και φυσικών προσώπων.
 • Εκπροσώπηση σε φορολογικά θέματα στις αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Καθοδήγηση σε θέματα εφαρμογής νέων φορολογικών διατάξεων.
 • Ρύθμιση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων.
 • Υποστήριξη κατά τους φορολογικούς ελέγχους.
 • Διεκπεραίωση όλων των φορολογικών υποχρεώσεων νομικών και φυσικών προσώπων.
 • Φορολογική υποστήριξη σε θέματα μεγάλης ακίνητης περιουσίας.
 • Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων.
 • Τακτοποίηση εκκρεμοτήτων για κάτοικους εξωτερικού.