Λογιστικές

  • Τήρηση λογιστικών βιβλίων 
  • Οργάνωση λογιστηρίου
  • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων
  • Μισθοδοσία προσωπικού
  • Συμβουλές εργατικών & ασφαλιστικών θεμάτων
  • Διεκπεραίωση εργασιών και συναλλαγών με τον δημόσιο τομέα
    (ΔΟΥ, ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, Επιμελητίρια, Πρωτοδικεία, Νομαρχείες κλπ)
  • Ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες που εξασφαλίζουν την έγκυρη και ποιοτική λογιστική πληροφόρηση.